Polityka skierowana jest do użytkowników stron internetowych administrowanych przez Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław (dalej jako Serwis) tj.:

 1. www.ebof.pl
 2. www.gielda.ebof.pl
 3. www.detektyw.ebof.pl

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych użytkowników, przy korzystaniu ze stron internetowych Serwisu Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”.

Administrator danych i kontakt

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o., Sp.k. ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS: 0000431444, REGON: 021955116, NIP: 8961531487.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ebof.pl.

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. adres e-mail, a także inne dane podane przez Państwa w treści wiadomości. 
 2. Serwis może korzystać z plików cookies w celu poprawy wydajności i jakości świadczonych usług, jednak nie zbiera informacji o użytkownikach w celach handlowych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są: 

− w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji, 
− w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych przez Administratora w zakresie windykacji należności 
− zawarcia i poprawnego wykonania umowy 
− przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu wykonania umowy; 
− obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa; 
− przedstawienie oferty, mające prowadzić do zawarcia umowy; 
− prowadzenia rekrutacji

Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Państwa w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Mają Państwo prawo: 

 • wglądu do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); 
 • sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) 
 • usunięcia danych (art. 17 RODO); 
 • ograniczenia przetwarzania (18 RODO) 
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.